เกี่ยวกับโครงการ

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528 จากการริเริ่มของศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ คณบดี              ท่านแรก นับเป็นปฐมบทของการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์        ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และมีการดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมงานทางห้องปฏิบัติการทุกด้าน ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้บริการโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก จำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ จำแนกเป็น 5 สาขา ดังนี้ 

1. สาขาเคมีคลินิก

-เคมีคลินิก (The External Quality Assessment Scheme in Clinical Chemistry: EQAC)
-ฮอร์โมน (The External Quality Assessment Scheme in Hormone: EQAH)
-สารบ่งชี้มะเร็ง (The External Quality Assessment Scheme in Tumor Markers: EQAT)

2. สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

-การทดสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (The External Quality Assessment Scheme in Clinical Microscopy: CBC, B-EQAM)
-การตรวจสเมียร์เลือด (The External Quality Assessment Scheme in Clinical Microscopy: Blood Film Examination, H-EQAM)
-ภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะและภาพถ่ายสเมียร์เลือด (The External Quality Assessment Scheme in Clinical Microscopy: Urine - Cytohematology Photo, UC-EQAM)

3. สาขาปรสิตวิทยา (The External Quality Assessment Scheme in Parasitology: EQAP)

4. สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

-การตรวจซิฟิลิส (The External Quality Assessment Scheme in Clinical Immunology, EQAI - Syphilis)
-การตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดบี (The External Quality Assessment Scheme in Clinical Immunology: EQAI – Hepatitis B)

5. สาขาจุลชีววิทยาคลินิก (The External Quality Assessment Scheme in Bacteriology, EQAB)

-การย้อมสีแกรม (EQAB: Gram)
-การย้อม Acid Fast Bacilli (EQAB: AFB)
-การวินิจฉัยแยกชนิดและการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ (EQAB: IDEN & AST)

 

จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าจำนวนสมาชิกของโครงการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และทางโครงการได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ห้องปฏิบัติการสมาชิก จึงหวังว่าห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จะให้ความไว้วางใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป